ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 16-III-1937

80-chronia-prin-amp-8230-16-iii-1937-2180340

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Βερολίνον, 15.- Το ημιεπίσημον γερμανικόν Πρακτορείον πληροφορείται εκ Λονδίνου ότι ο κ. Γκάρβιν [James Louis Garvin, φωτογραφία], γράφων εις τον «Παρατηρητήν» [Observer] του Λονδίνου, συνηγορεί υπέρ της ιδέας όπως δοθή ευκαιρία εις την Γερμανίαν ίνα αύτη αναπτύξη την δραστηριότητά της εν τη κεντρική και ανατολική Ευρώπη, προτείνων όπως, χάριν της ειρήνης, και της βελτιώσεως ιδία της οικονομικής καταστάσεως, αναδιοργανωθούν αι βαλτικαί και αι παραδουνάβιοι χώραι υπό τον έλεγχον της Γερμανίας. Ως βάσιν μιας τοιαύτης πολιτικής ο κ. Γκάρβιν θεωρεί την ίδρυσιν τελωνειακής ενώσεως, ήτις θα εξελίσσετο εις ομοσπονδίαν των απαρτιζόντων αυτήν κρατών.

ΧΙΤΛΕΡ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ: Βερολίνον, 15.- Ο καγκελλάριος Χίτλερ, ομιλών εις συγκέντρωσιν στρατιωτικών, ανέλυσε τας πολιτικάς, οικονομικάς και ψυχολογικάς συνθήκας υπό τας οποίας, ως είπεν, ενδείκνυται η οργάνωσις ισχυρού στρατού. Ο Φύρερ έπλεξε το εγκώμιον του στρατηγού φον Μπλόμπεργκ εις την ικανότητα του οποίου, ως είπεν, οφείλεται κατά μέγα μέρος το ότι η συγχώνευσις του παλαιού και του νέου στρατού συνετελέσθη, συμφώνως και προς τους πόθους του ιδίου, άνευ προστριβών και χωρίς να δημιουργηθούν αντιθέσεις. Ο στρατός –είπεν ο καγκελλάριος– δεν δύναται να αιωρείται εις το κενόν αλλά πρέπει να ανταποκρίνεται εις τας σημερινάς περιστάσεις. Η γεφύρωσις μεταξύ του στρατού και του Εθνικοσοσιαλισμού είναι επίσης έργον του φον Μπλόμπεργκ όστις, κατανοήσας πλήρως τους σκοπούς ους επιδιώκει ο Εθνικοσοσιαλισμός, αναδιοργάνωσεν αυτόν επί τη βάσει των συγχρόνων γερμανικών ιδεωδών. [Σημ. «Φ»: Ο στρατάρχης φον Μπλόμπεργκ εκτιμούσε ότι δεν είχε ακόμα η Γερμανία την δυνατότητα να αποδυθεί σε πόλεμο. Ετσι, το 1938, απηλλάγη των καθηκόντων του, αφού όμως είχε ουσιαστικά και τυπικά παραδόσει τη Βέρμαχτ στον Χίτλερ.]

ΤΕΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ: Σήμερον και ώραν 7 μ.μ. θα ομιλήση εις την αίθουσαν του «Παρνασσού» ο κ. Τέλλος Αγρας με θέμα: «Ο ρωμαντισμός στην Ελλάδα και την Ευρώπη».

ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ: Τα ευμενή σχόλια των γαλλικών εφημερίδων διά τον πυγμάχον Χριστοφορίδην συνεχίζονται.