ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 30.ΙV.1937

ΜΕΤΑΞΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟ: Παρίσιοι, 29.- Εις την παρισινήν εφημερίδα «Εξελσιόρ» δημοσιεύεται σήμερον η κατωτέρω εξαιρετικώς ενδιαφέρουσα συνέντευξις της εις Αθήνας απεσταλμένης της Κας Μαρσέλ [ντε] Λουάνς (ψευδώνυμον της κ. Σερβίλ Ρεάς) μετά του Πρωθυπουργού κ. Ιωάννου Μεταξά. […] – Σκέπτεσθε, κύριε Πρόεδρε, να προσδώσετε οριστικόν χαρακτήρα εις την μεταβολήν του καθεστώτος της Ελλάδος; «Ασφαλώς ναι, αλλά αργότερον». – Είσθε αποφασισμένος να δημιουργήσετε συντεχνιακόν κράτος; «Αυτή είναι η κυβερνητική κατεύθυνσις, την οποίαν άλλωστε συμμερίζεται και ο λαός. Το σχετικόν σχέδιον ευρίσκεται υπό μελέτην, αλλά δεν υπάρχει λόγος διά να επειγώμεθα. Εφαρμόζω το αγγλικόν ρητόν “wait and see” (περιμένετε και θα ιδήτε). Ιδού τι σκέπτομαι: Να καταρτίσω το σχέδιον του νέου κράτους, να το αναπτύξω ενώπιον του λαού, δι’ ενός λόγου, κατόπιν να το υποβάλω εις την έγκρισίν του διά δημοψηφίσματος. Αλλά δεν πρέπει να βιαζώμεθα. […]». – Τι λέγετε όσον αφορά τας μεγάλας δυνάμεις; [Σημ. «Φ»: Η δημοσιογράφος αναφέρεται εκτενώς στην Αγγλία, την Ιταλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία και τον ερωτά πώς βλέπει μια συμμαχία ή μια συνεργασία σε περίπτωση συρράξεως ή έστω απλών δυσχερειών. Ο Μεταξάς περιορίζεται να απαντήσει ως εξής:] «Δεν θέλομεν να φαντασθώμεν ότι θα γίνη πόλεμος. Εμπιστευόμεθα εις την σύνεσιν των μεγάλων. Διά να ενθυμηθώ τον Λαφονταίν, σκέπτομαι ότι οι μικροί υπέφεραν πάντοτε από τας έριδας των μεγάλων». [Απόκομμα της «Exelsior» της 29-IV-1937. Πηγή: Bibliotèque nationale de France.]

ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΑ: Λονδίνον, 29.- Το πλήρες κείμενον της απαντήσεως του Αγγλου υπουργού των Εξωτερικών κ. Αντονυ Ηντεν εις την χθεσινήν περί Ελλάδος επερώτησιν εχει ως εξής: «Χαίρω, επωφελούμενος της ευκαιρίας να διαβεβαιώσω την Βουλήν ότι η πολιτική της βρεττανικής Κυβερνήσεως συνεχιζούσης την πατροπαράδοτον φιλίαν την συνδέουσαν την Βρεττανίαν και την Ελλάδα, είναι τελείως συμπαθής προς τον ελληνικόν λαόν και την Κυβέρνησίν του. Δεν εξαρτώμεν την εξωτερικήν μας πολιτικήν εξ αντιπάλων ιδεολογιών».