ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 07.V.1937

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, ΜΑΪΟΣ 1937: Παρίσιοι, 6. – Χαρακτηριστικαί της καταστάσεως, η οποία επικρατεί εις την Βαρκελώνην είναι αι αγωνιώδεις εκκλήσεις αι οποίαι διεβιβάσθησαν χθες την νύκτα διά του ραδιοφωνικού σταθμού της αναρχικής Σ.Ν.Τ. [CNT = Εθνική Συνομοσπονδία Εργασίας]. Αι εκκλήσεις απηυθύνοντο προς τους εν τη ιδία Βαρκελώνη μαχομένους κατά των αναρχικών κομμουνιστάς και τους εκάλουν να καταθέσουν τα όπλα συμφιλιούμενοι μετά της Αναρχοσυνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας [FAI = Αναρχική Ιβηρική Ομοσπονδία]. Αι ταραχαί εξερράγησαν, όταν ο πρόεδρος της Καταλωνίας Λουΐς Κομπανύς απεφάσισε να πραγματοποιήση το από μακρού μελετώμενον σχέδιόν του του αφοπλισμού και της πραγματικής εξουδετερώσεως των αναρχικών στοιχείων. Διέταξε την Κυριακήν το βράδυ [2-V-1937] τον βίαιον αφωπλισμόν όλων των αναρχικών στοιχείων τα οποία θα συνήντουν αι κυβερνητικαί δυνάμεις όλην την νύκτα. Συγχρόνως δε έδωσε και την εντολήν όπως συλληφθούν τα ζωηρότερα ή τα φέροντα αντίστασιν στοιχεία. Η ενέργεια αύτη, ως προς το πρώτον σημείον αυτής επέτυχεν πλήρως. Αλλ’ ο κύριος όγκος των αναρχικών στοιχείων και οι επικεφαλής αυτών απεφάσισαν ν’ απαντήσουν διά της βίας. [Στη φωτογραφία, μάχη σε οδόφραγμα της περίφημης λεωφόρου Ράμπλας].

ΑΝΤΙΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΜΥΝΑ: Εδημοσιεύθη αστυνομική διάταξις «περί φωτισμού ασφαλείας κατά τας ασκήσεις Αντιαεροπορικής Αμύνης». Κατ’ αυτήν όλοι οι κάτοικοι Αθηνών, οι διευθυνταί των πάσης φύσεως καταστημάτων, δημοσίων κέντρων, εργοστασίων και εργαστηρίων και οι οδηγοί παντός τροχοφόρου υποχρεούνται όπως μέχρι της 15ης Μαΐου ετοιμάσουν τα του φωτισμού ασφαλείας.

«Ο ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ» ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΤΕΣΗ: Βασιλικόν Θέατρον. Σήμερον Παρασκευήν, βραδυνή με την αριστουργηματική κωμωδία του Αντ. Μάτεση «Ο βασιλικός».

ΚΥΝΗΓΙ ΜΑΓΙΣΣΑΣ: Υπό των οργάνων του Θ΄ παραρτήματος ασφαλείας υπεβλήθη μήνυσις επί αγυρτεία κατά της […] διαμενούσης εις τινα οικίαν επί της οδού Δημ. Αιγινήτου διότι αύτη ήτο καφεμάντις και μάγισσα συγχρόνως. […].