ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 10-V-1937

ΧΑΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ: Ρώμη, 8. – Αγγέλλεται εκ Σαίν Ζαν ντε Λουζότι η κατάστασις εις την Καταλωνίαν εξακολουθεί να είναι χαώδης. Τα στρατεύματα τα οποία απεστάλησαν προς επιβολήν της τάξεως συνήψαν μάχην με τους αναρχικούς η οποία συνεχίζεται ακόμη. Κατά τας εκ Παρισίων πληροφορίας η επανάστασις των αναρχικών της Καταλωνίας επεκτείνεται ήδη εις ολόκληρον την περιφέρειαν. Διαψεύδονται τα μεταδοθέντα υπό των ερυθρών ότι δήθεν επεβλήθησαν εν Βαρκελώνη. Τουναντίον βεβαιούται ότι αι μάχαι εξακολουθούν εις την πόλιν ταύτην. […] Δύο πολεμικά των ερυθρών, τα αντιτορπιλλικά «Βαρκελώνη» και «Λεπάντο» έφθασαν εις Βαρκελώνην και απεβίβασαν πολλά τάγματα μετά τεθωρακισμένων αυτοκινήτων και μυδραλιοβόλα.

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΙΔΟΞΟΥΣ ΠΟΙΗΤΕΣ:  (Από τη στήλη «Κριτική συνεργασίας» της Φιλολογικής Σελίδας της «Κ»).

Ζ. Κ., Κέρκυραν. – Ελάβομεν την «Πανοραματική Αυτοπεποίθησή» σας. Συμφωνούμεν μαζί σας ότι δεν θα είναι και πολύ δύσκολον να πραγματοποιηθή η επιθυμία την οποίαν εκφράζετε, καθώς θα ενθυμήσθε, υποθέτομεν, εις τους ακολούθους 5ον και 6ον στίχους του φοβερού στιχουργήματός σας: «Θέλω να γίνω μια φορά μ’ αυτή την ποίησή μου, ο πιο τρανά περίφημος ηλίθιος της φυλής μας! Αλήθεια, πώς μπορέσατε να σκεφθήτε παρόμοιον πράγμα διά τον εαυτόν σας και πώς κατορθώσατε να το διατυπώσετε με τόσην επιγραμματικότητα; Είσθε καταπληκτικός.

Ι. Π., Λαμίαν. – Είσθαι, ως βεβαιώνετε, «απλούν πτηνόν της ερημίας και της ωραίας μοναξίας» και όμως επιζητείτε την εκ των στίχων θορυβώδη δόξαν! Τούτο καταδηλούται περιτράνως από το άλλο δίστιχόν σας: «Θέλω να πετώ εις τους αιθέρας μ’ όλους της ποιήσεως τους αστέρας! Παρομοίας ωσαύτως εντάσεως είναι και ο «προς το Μεσολόγγι ύμνος» σας, όπου μεταξύ άλλων εξόχων διστίχων διαλάμπει εκτυφλωτικόν το δίστιχον τούτο: «Τα ιερά του χώματα, κρύπτουν ηρώων πτώματα»! Θα αρκεσθώμμεν εις τας παραθέσεις αυτάς και την γνώμην μας θα την κρατήσωμεν φιλανθρώπως μυστικήν.