ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 14.V.1937

ΠΑΝΘΕΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Ηρχισαν χθες […] αι εργασίαι του Α΄ Πανελληνίου Πανθεατρικού Συνεδρίου παρουσία του υφυπουργού Τύπου και Τουρισμού κ. Νικολούδη, του γ.γ. του υπουργείου Παιδείας κ. Ν. Προεστοπούλου του δημάρχου κ. Πλυτά και πλήθους εκλεκτού κόσμου του θεάτρου και των γραμμάτων. […] Μετά την εισήγησιν του κ. Συναδινού ωμίλησεν η κυρία Μαρίκα Κοτοπούλη, η οποία […] ετόνισε την ανάγκην υπάρξεως συνειδητών Ελλήνων συγγραφέων με στοιχεία ελληνικά, με ωραία έργα, διότι τα ωραία έργα είναι και τα πατριωτικά με ευρυτέραν σημασίαν της λέξεως. […] Ο λόγος εδόθη εις την παλαίμαχον ηθοποιόν κ. Ευαγγελίαν Παρασκευοπούλου […]. Ακολούθως ωμίλησεν ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών κ. Ν. Παρασκευάς, διά τους ηθοποιούς και το θέατρον, ο κ. Γρ. Ξενόπουλος (φωτογραφία) διά το θέατρον των συγγραφέων, ο κ. Μπαλάνος, ο κ. Μιχ. Ροδάς […] ο κ. Κ. Βαλμύρας «ίσως Βελμύρας;». Ο κ. Νικολούδης ηυχαρίστησε δι’ όσα ηκούσθησαν από του βήματος του Συνεδρίου υπέρ του Κράτους της 4ης Αυγούστου και του κ. Προέδρου της Κυβερνήσεως.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Σήμερον ώραν 5.45 μ.μ. ακριβώς δίδεται εις το θέατρον Ηρώδου του Αττικού η συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας του Ωδείου Αθηνών. Η ορχήστρα υπό την διεύθυνσιν του κ. Μητροπούλου, θα εκτελέση την Ηρωικήν Συμφωνίαν του Μπετόβεν, το Συμφωνικόν ποίημα «Ο απολεσθείς παράδεισος» του Κλέμεντ Χάρρις, εκτελούμενον διά πρώτην φοράν εν Αθήναις και από το έργον του Πέρσελλ «Διδώ και Αινείας» τον αποχαιρετισμόν και θάνατον της Διδούς. Η συναυλία θα αρχίση ώραν 5.45 μ.μ. ακριβώς άμα τη αφίξει της Α. Μ. Του Βασιλέως «Γεωργίου Β΄». Ειδοποιείται όθεν το κοινόν όπως καταλάβη εγκαίρως τας θέσεις του προ της ενάρξεως της Συναυλίας. «Σημ. “Φ”: Ο Μητρόπουλος στο μεταίχμιο 1936-37 είχε προσκληθεί από τον Serge Koussevitzky και διηύθυνε τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστώνης. Επέστρεψε στην Ελλάδα και μέσα στο 1937 εκλήθη και ανέλαβε ως αρχιμουσικός στη Συμφωνική Ορχήστρα της Μιννεαπόλεως».