ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 19-V-1937

ΦΙΛΟΛΑΪΚΙΣΜΟΣ: Ο πρόεδρος της κυβερνήσεως κ. Ιωάννης Μεταξάς προέβη χθες εις τας κάτωθι ανακοινώσεις: «Ο νόμος “περί ρυθμίσεως χρεών” είναι ένας από τους σπουδαιότερους νόμους της 4ης Αυγούστου. Κυρίως πρόκειται περί ρυθμίσεως των χρεών των αγροτών, αλλά επειδή έχει και μίαν διάταξιν ανακουφιστικήν και διά τα χρέη εν γένει, έλαβε την γενικήν αυτήν ονομασίαν. […] Η ανάγκη της ανακουφίσεως των αγροτών από την πίεσιν των χρεών είχε αναγνωρισθή από πολύν καιρόν, αλλά καμμία από τας κυβερνήσεις του παρελθόντος δεν ετόλμησε να προβή εις την ρύθμισιν των χρεών τούτων, διότι επιέζοντο από αντιθέτους κομματικάς επιρροάς [Σημ. «Φ»: Το λέει πολύ κομψά] και διότι με το σύστημα των κοινοβουλίων και με τον τρόπον της εργασίας των τέτοιου είδους νομοθετήματα δεν έβλεπαν το φως. […].»

ΡΩΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡ’ ΟΛΙΓΟΝ ΑΥΤΟΧΕΙΡ: Εις το επί της οδού Ασκληπιού 158 ζυθεστιατόριον Ορφανού περί την 1ην πρωϊνήν της χθες ο εκ των θαμώνων […], 24 ετών, μόλις το ραδιόφωνον επήρε από τον σταθμόν του Μπάρι μίαν καντσονέτταν, εξήγαγε το περίστροφόν του και στηρίξας αυτό εις το στήθος του απεπειράθη να αυτοκτονήση βληθείς διά μιάς σφαίρας. […].

ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΣΕΜΠΛΟΝ: Εκ Πειραιώς 19.44΄, εξ Αθηνών 20.30΄, εκ Λαρίσης 4.40΄, εις Θεσσαλονίκην 7.50΄. Περιλαμβάνει κλιναμάξας Αης, Βας και Γης θέσεως, εστιατόριον και εν όχημα δι’ εξ (6) επιβάτας Αης, δέκα οκτώ (18) Βας και τεσσαράκοντα (40) Γης θέσεως, προτιμωμένων διά το όχημα τούτο των πέραν Θεσσαλονίκης προς Σέρρας, Γευγελήν και Βέρροιαν επιβατών.