ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 25-V-1937

Ο ΙΝΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: Την 11.30΄ νυκτερινήν αφίκετο επιβαίνων εκτάκτου αμαξοστοιχίας ο πρωθυπουργός της Τουρκίας κ. Ισμέτ Ινονού. […] Τον κ. Ινονού και τους συνοδεύοντας αυτόν αρχηγούς του τουρκικού στρατού και του στόλου υπεδέχθησαν ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Ιωάννης Μεταξάς […]. Ο Τούρκος πρωθυπουργός και τα μέλη της αντιπροσωπείας κατέλυσαν εις το ξενοδοχείον της «Μεγάλης Βρεταννίας», όπου οι δύο πρωθυπουργοί συνωμίλησαν επί δέκα λεπτά. Τον κ. Μεταξάν αναχωρούντα ο κ. Ινονού συνώδευσε μέχρι της κλίμακος. […] Σήμερον την πρωΐαν θα έχουν συνομιλίαν επί της διπλωματικής καταστάσεως γενικώς καθώς και από της πλευράς της ενδιαφερούσης τα κράτη της Βαλκανικής Συνεννοήσεως. Σχετικώς ο κ. Ινονού θα εύρη την ευκαιρίαν να καταστήση ενήμερον τον κ. Μεταξά και των εντυπώσεών του εκ των συνομιλιών τας οποίας είχεν εν Λονδίνω και Παρισίοις. (Στη φωτογραφία Μεταξάς και Ινονού στον Σταθμό Λαρίσης των Αθηνών).

ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΚΑΡΑΓΑΤΣ: Αγκυρα, 24. – Αι διαπραγματεύσεις προς διακανονισμόν της μεικτής ελληνοτουρκικής διοικήσεως εν τη σιδηροδρομική γραμμή, μήκους 76 χιλιομέτρων ήτις διασχίζει το τουρκικόν και ελληνικόν έδαφος εν Θράκη κατέληξαν εις οριστικήν συμφωνίαν.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΙΣΙΩΝ 1937: Παρίσιοι, 24. – Σήμερον την 5ην απογευματινήν εγένοντο τα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσεως. Παρέστησαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Λεμπρέν, ο πρόεδρος της Βουλής κ. Ερριώ, αι δημοτικαί αρχαί της πόλεως των Παρισίων καθώς και άλλων επαρχιακών πόλεων και το διπλωματικόν Σώμα.