ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 26-V-1937

ΚΑΤΑΛΩΝΙΑ: Παρίσιοι, 25.- Γαλλικαί τινες εφημερίδες αναφέρουν ότι αι νέαι ταραχαί εσημειώθησαν εις την Καταλωνίαν. Οι αναρχικοί κατέλαβον την πόλιν Μπαρμπάστρο η οποία ευρίσκεται εις την οδόν από Χουέσκα εις Λερίντα και ετυφέκισαν πολλούς ηγέτας του λαϊκού μετώπου. Πολλοί σοσιαλισταί και μαρξισταί απηγχονίσθησαν εις τας οικίας των. Οι αναρχικοί ανέλαβον την εξουσίαν και επιβάλλουν τας θελήσεις των. Η κατάστασις είναι σοβαρωτάτη. Ο στρατηγός Πόθα απέστειλεν επί τόπου δύο ερυθρά τάγματα προς καταστολήν της αναρχικής στάσεως. Η στάσις αύτη καθώς και η γενικώς έκρυθμος κατάστασις η οποία επικρατεί εν όλη τη Καταλωνία έδωσαν αφορμήν να κυκλοφορήσουν φήμαι καθ’ ας ο πρόεδρος Κομπάνυς υπέβαλεν την παραίτησίν του. Αι φήμαι αύται διεψεύσθησαν εκ της Χενεραλιντάδ. [Στο σκίτσο ο τραγικός Καταλανός ηγέτης Lluis Companys, ο οποίος, μετά την ήττα των δημοκρατικών, κατέφυγε στη Γαλλία και το 1940 παρεδόθη από τους Γερμανούς στον Φράνκο και εξετελέσθη.]

ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΑΙ ΙΝΟΝΟΥ: Αι εν Αθήναις συνομιλίαι των πρωθυπουργών Ελλάδος και Τουρκίας κατέδειξαν την ταυτότητα απόψεων των δύο κυβερνήσεων. Ο κ. Ινονού ανεχώρησε διά την Αγκυραν.

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπό την υψηλήν προστασίαν της Α.Μ. Του Βασιλέως [Γεωργίου Β΄] δίδεται την Κυριακήν [30 Μαΐου 1937] το βράδυ εις το θέατρον «Παλλάς» η τριακονταετηρίς του γνωστού καλλιτέχνου κ. Περικλή Γαβριηλίδη με την τραγωδίαν του Σαίξπηρ «Οθέλλος». Εις την παράστασιν λαμβάνουν μέρος ευγενώς προσφερθέντες και οι ηθοποιοί του Βασιλικού Θεάτρου κυρίαι Ελ. Παπαδάκη, Αθ. Μουστάκα και οι κύριοι Αιμ. Βεάκης, Παρασκευάς, [μάλλον ο Ι.] Αυλωνίτης, Κατράκης κ.λπ. Προ της παραστάσεως θα ομιλήσουν περί του τιμωμένου καλλιτέχνου οι κ.κ. Θ. Συναδινός και Μιλτ. Λιδωρίκης.