ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 2-VI-1937

02s2flstr

ΚΑΡΔΙΝΑΛΙΟΣ MUNDELEIN: Ρώμη, 1. – Ο εν Βερολίνω ανταποκριτής του Πρακτορείου Στέφανι τηλεγραφεί ότι κατά καλώς πληροφορημένους κύκλους, η κυβέρνησις του Ράιχ απηύθυνε εις το Βατικανόν νέαν διακοίνωσιν εκφράζουσα την έκπληξίν της και τη λύπην της διότι η Αγία Εδρα δεν έδωκεν καμμίαν ικανοποιητικήν απάντησιν εις το προηγούμενον διάβημα του Ράιχ το σχετικόν με τα λεχθέντα εις βάρος αυτού υπό του καθολικού επισκόπου του Σικάγου Μουντελέιν. Η κυβέρνησις του Ράιχ φρονεί ότι αι κανονικαί σχέσεις του Βατικανού μετά της Γερμανίας δέον να θεωρηθούν ως διακεκομμέναι εφ’ όσον η Αγία Εδρα δεν ήθελε μεταβάλει στάσιν. [Σημ. «Φ»: Ο Μουντελέιν σε ομιλία του στις 18 Μαΐου 1937 είχε επικρίνει το χιτλερικό καθεστώς για αλλοίωση της βούλησης των 60 εκατομμυρίων Γερμανών. Στη φωτογραφία ο καρδινάλιος Μουντελέιν με τον πρόεδρο Φράνκλιν Ντελάνο Ρούσβελτ. Πηγή: NARA, Franklin D. Roosevelt Library].

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΡΑΜΠΕΛΑΙ [!]: Ο Σύλλογος των φίλων Ραμπελαί εξέδραμε εις Σικυώνα, όπου ωμίλησεν ο οδοντίατρος κ. Αιλιανός περί αρχαίας Σικυώνος. [Σημ. «Φ»: Αν θέλετε να διαβάσετε το «Γαργαντούας και Πανταγκρυέλ» αναζητήστε τη μόνη μετάφραση ολόκληρου του κειμένου από τον Φίλιππο Δ. Δρακονταειδή που την έχει εκδόσει η «Εστία»].