ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 29-VI-1937

2910s2filistor

«FAKE NEWS», Ο ΜΟΥΣΣΟΛΙΝΙ ΠΟΛΕΜΙΟΣ ΤΟΥΣ:  (Από ανυπόγραφο άρθρο για τον Ισπανικό Εμφύλιο στην «Popolo d’Italia», το οποίο όμως οι γαλλικοί πολιτικοί κύκλοι απέδωσαν στον ίδιο τον Μπενίτο Μουσσολίνι.) « […] Συντηρητικός βουλευτής έσχεν επί τέλους το θάρρος να ερωτήση εις την Βουλήν των Κοινοτήτων αν δεν ήτο καιρός πλέον ν’ απαγορευθή η διάδοσις ψευδών ειδήσεων. Η κυβέρνησις [Νέβιλ Τσάμπερλαιν], εν ονόματι της δήθεν ελευθερίας του Τύπου -ελευθερίας απολύτως ανυπάρκτου εις τας χώρας των μεγάλων Δημοκρατιών, ως έχει αποδειχθή κατά τρόπον αποκλείοντα πάσαν αμφιβολίαν- δεν ετόλμησε ν’ απαντήση, αλλ’ υπουργοί τινες απεδέχθησαν διά χειροκροτημάτων την επερώτησιν, όπερ αποτελεί ένδειξιν ότι πρόκειται περί καταστάσεως πραγμάτων υπερβάσης παν όριον ανοχής. Υπάρχει εις τον κόσμον Τύπος ζων διά του ψεύδους, ευδοκιμών εις το ψεύδος, εμπορευόμενος καθημερινώς το ψεύδος. Και ούτος είναι ο αντιφασιστικός Τύπος όλων των χωρών και όλων των αποχρώσεων. […] Κομπορρημονούντες οι Ερυθροί διεκήρυττον ότι η Ισπανία θα είναι ο τάφος του Φασισμού. Είναι πιθανωτέρα, απείρως πιθανωτέρα η αντίθετος υπόθεσις: η Ισπανία θα είναι ο τάφος του μπολσεβικισμού. […].»

ΓΚΑΙΡΙΓΚ ΚΑΤΑ «FAKE CLAIMS»: Βερολίνον, 28. – Ο στρατηγός Γκαίριγκ [εδήλωσεν:] «Δεν είναι εύκολον εις την εθνικοσοσιαλιστικήν Γερμανίαν να διασκεδάση τας παρανοήσεις και να προασπίση εαυτήν κατά των ψευδών ισχυρισμών. Εφ’ όσον εξαρτάται από την Γερμανίαν δεν θα υπάρξη νέος πόλεμος. […] Ο γερμανικός στρατός δεν αποβλέπει εις επιθέσεις κατ’ άλλων λαών, αλλ’ απλώς επιτρέπει εις τον γερμανικόν λαόν να προασπίζη τα μακρά σύνορά του».