ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 20-VII-1937

ΜΑΧΗ ΠΕΡΙΞ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Παρίσιοι, 19. – Πρώτη επέτειος του πολέμου εις την Ισπανίαν και κατά τηλεγραφήματα προς το Πρακτορείον Χαβάς αναφέρεται ότι τα εθνικά [φρανκικά] στρατεύματα ανέλαβον γενικήν επίθεσιν κατά των θέσεων των ερυθρών [κυβερνητικών] εις τα σημεία όπου διεξήχθησαν κατ’ αυτάς αι επιθέσεις των τελευταίων ήτοι εις Κιρόχα, Βιλλανουέβα ντελ Παρδίλιο και Μπρουνέτε. Τα τηλεγραφήματα περιγράφουν την επίθεσιν ως μιαν εκ των σφοδροτέρων αίτινες εγένοντο από της αρχής του εμφυλίου πολέμου. Αφ’ ετέρου, τα εθνικά αεροπλάνα καθ’ ομάδας συμμετέχουν εις τον διεξαγόμενον την στιγμήν αυτήν αγώνα, υποστηρίζοντα τας κινήσεις των εθνικών δυνάμεων και τρέποντα εις φυγήν τα αεροπλάνα των ερυθρών. [Η φωτογραφία από τη μάχη στη Μπρουνέτε· διακομιδή τραυματία, σοβιετικά άρματα μάχης και ένα αμερικανικό αυτοκίνητο].
ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ: Λονδίνον, 19. – Κατά την απογευματινήν συνεδρίασιν της Βουλής των Κοινοτήτων, ο κ. Τσώρτσιλ επανέφερε προς συζήτησιν τα καταγγελθέντα υπό του “Ημερησίου Κήρυκος” ότι ο στρατηγός Φράνκο παρέλαβε και ετοποθέτησεν εις το Κάδιξ, πλησίον του Γιβραλτάρ τηλεβόλα μεγάλης ολκής. Ο κ. Τσώρτσιλ συνέστησεν εις την Κυβέρνησιν [Τσάμπερλαιν] να διεξαγάγη ειδικήν έρευναν διά να εξακριβώση διά ποίου τρόπου ο Φράνκο σκοπεύει να πληρώση το παραλαμβανόμενον παρ’ αυτού πολεμικόν υλικόν.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ: Επήλθε χθες τελική συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας Πάουερ. […] Καθορίζεται ο τρόπος της ηλεκτροκινήσεως του σιδηροδρόμου Κηφισιάς. [Σημ. «Φ»: Ο Ηλεκτρικός έφτασε μέχρι Κηφισιά το 1957].