ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 23.VΙΙ.1937

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΙΝΟΪΑΠΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Λονδίνον, 22.- Αγγέλλεται εκ Τόκυο ότι η κατάστασις εν τη Βορείω Κίνα δεικνύει σημεία βελτιώσεως, δεδομένου ότι τα κινεζικά στρατεύματα απεσύρθησαν τελείως εκ του Λούκου Τσιάο και του Παπαοσάν. Τηλεγραφήματα εκ Πεκίνου επιβεβαιούντα την απομάκρυνσιν της 37ης μεραρχίας προσθέτουν ότι και τα ιαπωνικά στρατεύματα απεσύρθησαν εις θέσεις πλησιέστερον του Φεγκ Τάι.
Ο ΦΡΑΝΚΟ «ΑΔΕΙΑΖΕΙ» ΤΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ: Λονδίνον, Ιούλιος.- Ολαι σχεδόν αι αγγλικαί εφημερίδες δημοσιεύουν εκτενείς δηλώσεις του στρατηγό Φράνκο προς την εφημερίδα «A.B.C.» της Σαλαμάνκας. […] Αναφερόμενος εις προηγουμένας δηλώσεις του περί του καθεστώτος της Ισπανίας, το οποίον εσφυρηλάτησε την ενότητα και το μεγαλείον της εις το παρελθόν [μοναρχία], είπε: «Ωμίλησα πάντοτε περί μιας πιθανότητος. Προσθέτω σήμερον ότι η πιθανότης αύτη υπόκειται εις τας απαιτήσεις της στιγμής. […] Το μόνον όμως πράγμα το οποίον πρέπει να με απασχολή σήμερον είναι ο τερματισμός του πολέμου, και κατόπιν η δημιουργία ενός νέου κράτους επί στερεών θεμελίων. Δεν δύναμαι συνεπώς να θεωρήσω τον εαυτόν μου ως αναπληρωματικήν δύναμιν. Εάν φθάση η στιγμή προς παλινόρθωσιν, η νέα μοναρχία πρέπει να είναι πολύ διάφορος της μοναρχίας η οποία έπεσε το 1931 […].»
ΕΣΗΕΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ: Η «Ενωσις Συντακτών» απηύθυνε προς την Α. Ε. τον Αξιότιμον Κύριον Πρόεδρον του Υπουργικού Συμβουλίου [Ιωάννης Μεταξάς] την εξής επιστολήν: «Σεβαστέ μοι Κύριε Πρόεδρε, το Διοικητικόν Συμβούλιον της “Ενώσεως Συντακτών” Αθηνών έχει την τιμήν να καταστήση δι’ εμού γνωστόν προς την Υ. Ε. ότι ενέκρινε πίστωσιν εκ δραχμών πεντήκοντα χιλιάδων (αρ. 50.000) ως εισφοράν του Σωματείου μας υπέρ της Βασιλικής Αεροπορίας. […] Με την έκφρασιν των αισθημάτων βαθυτάτου σεβασμού των επαγγελματιών δημοσιογράφων και εμού προσωπικώς προς Υμάς και την σεβαστήν Κυβέρνησιν. Ο Πρόεδρος της “Ενώσεως Συντακτών” Αθηνών Νικόλ. Ζαρίφης.»
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕΤΑΞΑ: « […] Αποτελούσιν αι εκδηλώσεις αύται της τάξεως των επαγγελματιών δημοσιογράφων την εκ των πραγμάτων πλέον διακήρυξιν του πόσον αναγκαία διά την Εθνικήν ψυχήν ήτο η Μεταβολή [4η Αυγούστου] εις τας κατευθύνσεις του Κράτους και του πόσον σωτηρία απέβη αύτη διά την χώραν μας. […] Συγχαίρων όθεν [δι’] υμών και τα μέλη της “Ενώσεως Συντακτών” διά την πατριωτικήν των ταύτην ενέργειαν, παρακαλώ […]. Ιωάννης Μεταξάς.»