ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 25-VIII-1937

25s2filr

CORDELL HULL: Ουάσιγκτων, 24.- Ο υπουργός των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών κ. Χαλ εδήλωσεν εις τους αντιπροσώπους του Τύπου ότι η κυβέρνησις των Ηνωμένων Πολιτειών διεβίβασε νέαν έκκλησιν προς την Κίναν και την Ιαπωνίαν συνιστώσα εις τας δύο χώρας την αποφυγήν επεκτάσεως των εχθροπραξιών και διευθέτησιν των διαφορών των διά της ειρηνικής οδού. Η κατάστασις εις την Απω Ανατολήν, είπεν ο κ. Χαλ, υπερβαίνει ευρέως το πλαίσιον του αμέσου ζητήματος το οποίον έχει τεθή διά την προστασίαν των Αμερικανών υπηκόων και των αμερικανικών συμφερόντων. Η αμερικανική κυβέρνησις προσπαθεί να καταστήση αποτελεσματικήν την πολιτικήν της ειρήνης εις την οποίαν έχει πίστιν. […] Αι Ηνωμέναι Πολιτείαι πιστεύουσαι εις την πολιτικήν της ειρήνης καταβάλλουν πάσαν δυνατήν προσπάθειαν όπως αι θεμελιώδεις αρχαί της πολιτικής ταύτης εφαρμοσθούν και ενισχυθούν εις την ζώνην του Ειρηνικού και εις τον κόσμον ολόκληρον.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΣΕ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ: Εγκύκλιος του υφυπουργού Δημοσίας Ασφαλείας Κωνσταντίνου Μανιαδάκη: « […] Μεταξύ των πολλών υπέρ των εργαζομένων ευεργετικών μέτρων περιλαμβάνονται αι δύο Εθνικαί Συλλογικαί Συμβάσεις της 12ης Αυγούστου 1936 «περί ορισμού κατωτάτων ορίων μισθού ιδιωτικών υπαλλήλων και ημερομισθίων εν τη βιομηχανία» […]. Ενιοι όμως κακοί εργοδόται, εις πολύ περιωρισμένην ευτυχώς κλίμακα, κακώς εξυπηρετούσι και τα ίδια αυτών συμφέροντα. Οι τοιούτοι κακοί εργοδόται είναι οι μεγαλύτεροι ενισχυταί των κομμουνιστών […]. Παραγγέλλομεν: όπως άπασαι αι Αστυνομικαί Αρχαί […] θεωρήσουν ως εν εκ των κυριωτάτων αυτών καθηκόντων […] την αυστηράν και ακριβοδικαίαν εφαρμογήν των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας. […].»