ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 1-IX-1937

80-chronia-prin-amp-8230-1-ix-1937-2207245

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΞΑ: (Από ομιλία του προς τους Ελληνες τεχνικούς. Ο ίδιος ήταν μηχανικός.) « […] Τα έργα σας με τα οποία έχετε να ασχοληθήτε, έχουν διπλήν μορφήν, αφ’ ενός μεν πρέπει να είναι πρώτον και κύριον αναγκαία, δεύτερον πρέπει να ανταποκρίνωνται εις τας ανάγκας αι οποίαι επέβαλον την δημιουργίαν των και τρίτον πρέπει να είναι ωραία. Ωραία δε όταν λέγωμεν, εννοούμεν από Ελληνικής απόψεως ωραία. Θέλω να το τονίσω τούτο ιδιαιτέρως, διότι ομολογουμένως αι Αθήναι, όπως είναι σήμερον, είναι βεβαίως ελληνικαί από απόψεως κλίματος, από απόψεως ουρανού και φύσεως, η οποία τας περιβάλλει, αλλά και αι Αθήναι και ο Πειραιεύς και εν μέρει και τα περίχωρα από απόψεως τεχνικής εμφανίσεως και ρυθμού δεν είναι ελληνικαί, ζήτημα σπουδαιότατον, το οποίον εμφανίζεται ενώπιόν σας […].» [Στη φωτογραφία, η κάποτε βίλλα «Μαργαρίτα» κατασκευής του 1900, στη συμβολή Μεσογείων και Βασιλίσσης Σοφίας…]

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΜΜΟΣ: Διορίζεται τακτικός καθηγητής της πολιτικής δικονομίας εις το Πανεπιστήμιον Αθηνών ο κ. Γεώργιος Ράμμος.

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ SNCF: Παρίσιοι, 31.- Εις το υπουργικόν συμβούλιον, ο υπουργός Δημοσίων Εργων κ. Κέιγ εξέθεσε τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων αίτινες διεξήχθησαν διά την οργάνωσιν μιας εθνικής εταιρίας σιδηροδρόμων, συγχωνευομένων όλων των δικτύων και τα υπέβαλε προς έγκρισιν εις τον Πρόεδρον της Δημοκρατίας.