ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 20-IX-1937

Ο ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΟΘΟΥ: [Από άρθρο του Κωστή Μπαστιά για το εικοσιτετράωρο του Ιωάννου Μεταξά.] «[…] Η σχέσις του [Μεταξά] με την κοινήν γνώμην υπήρξε μακρά και αγωνιώδης. Εγνώριζε πολύ καλά με ποίον τρόπον θα κυβερνήση, διότι η φαντασία του τον ωθεί πολύ μακρυά. Η λογική όμως τον εμποδίζει να τρέξη καλπάζων εκεί όπου έπρεπε να φθάση με προσοχήν πεζός. […] Η σχέσις του κ. Μεταξά και της κοινής γνώμης μου ενθυμίζει ένα ρομάντσο του Πιερ Λουίς [Pierre Louis]: Τη γυναίκα και το Νευρόσπαστον [La Femme et le Pantin]. Οσο ο ήρως του μυθιστορήματος ήτο μαλακός, πράος, υποχωρητικός, συγκινητικός, συμβιβαστικός, η ηρωίς του εμειδία και έφευγε. Τον έφερε μέχρι της εξωθύρας της την δωδεκάτην ώραν υπό βροχήν διά να τον αφήση έξω από το κιγκλίδωμα του κήπου και να παρουσιασθή εις το μπαλκόνι με τον άλλον, έναν αδιάφορον που της έστειλεν ο δρόμος. Κάποτε όμως το ποτήριον πληρούται και ο ήρως πετά κάθε προσωπείον και κάθε επιφύλαξιν και ξυλοκοπεί αγρίως, εις όλως απροσδόκητον στιγμήν την τύραννόν του… και εκείνη αντί να θυμώση, ν’ αντιδράση, να φύγη, μένει συγκινημένη γοητευμένη διότι τον ησθάνθη φυσικόν, συνεπή με τον χαρακτήρα του με την δύναμίν του, την θέλησίν του, την αντοχήν του. Και του λέγει:

– Δείρε με ακόμη. Δέρνεις τόσον ωραία!» [Σημ. «Φ»: Στο μυθιστόρημα του Λουίς βασίζεται το σενάριο  της ταινίας του Μπονιουέλ «Το σκοτεινό αντικείμενο του πόθου»].