ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 26-IX-1937

O ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΣΤΟ ΑΡΜΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ: Μόναχον, 25. – Η πόλις του Μονάχου από την οποίαν εξεπήδησε το πρώτον εθνικοσοσιαλιστικόν κίνημα, ευρίσκεται εις πραγματικόν συναγερμόν, προκειμένου να υποδεχθή τον αρχηγόν του ιταλικού κράτους (sic) και θεμελιωτήν του φασιστικού πολιτεύματος. Ισως διά της εκλογής της πόλεως του Μονάχου ως τόπου υποδοχής του αρχηγού του ιταλικού Φασισμού, ηθέλησαν να καταστήσουν συμβολικώς εμφανή την συγγένειαν των ιδεολογιών με τας οποίας κυβερνώνται σήμερον δύο εκ των μεγαλυτέρων χωρών της Ευρώπης.

Ολίγον μετά την 10ην πρωινήν έφθασεν εις τον σταθμόν του Μονάχου η αμαξοστοιχία η φέρουσα τον κ. Μουσσολίνι. […] Τον αρχηγόν του ιταλικού κράτους κατερχόμενον της αμαξοστοιχίας υποδέχεται ο Φύρερ, ο οποίος ανταλλάσσει μετ’ αυτού θερμόν χαιρετισμόν. […] Αφού ο κ. Μουσσολίνι ανεπαύθη επί ημίσειαν περίπου ώραν εις το ανάκτορον του Καρόλου, επεσκέφθη τον καγκελλάριον Χίτλερ εις την ιδιαιτέραν του κατοικίαν επί της Πριντς Ρενγκέντενπλαντς 16. […] Αι εκδηλώσεις του πλήθους έξωθεν της κατοικίας του Φύρερ εξηκολούθησαν εν αδιαπτώτω ενθουσιασμώ μέχρι της 3μ.μ. Οπότε οι δύο αρχηγοί εξήλθον του μεγάρου και μετέβησαν όπως λάβουν θέσεις επί της ειδικώς στηθείσης εξέδρας [φωτογραφία] διά να παρακολουθήσουν την οργανωθείσαν παρέλασιν. […]