ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 9/10-X-1937

80-chronia-prin-amp-8230-9-10-x-1937-2212956

ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙ ΛΟΓΟ ΡΟΥΣΒΕΛΤ: Λονδίνον, 8.- Ο Πρωθυπουργός κ. Τσάμπερλαιν εξεφώνησε την νύκτα εν τη Συνελεύσει του Συντηρητικού κόμματος εις Σκάρμποροω λόγον εν τω οποίω έκαμε μνείαν της αγορεύσεως του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών εν Σικάγω. Χαρακτηρίζων τον λόγον του Αμερικανού Προέδρου ως σάλπισμα επίκαιρον, ο κ. Τσάμπερλαιν υπέμνησε την εντύπωσιν, η οποία επεκράτει γενικώς μέχρι τούδε εις τον κόσμον ότι η ισχυροτάτη χώρα των Ηνωμένων Πολιτειών έμελλε να παραμείνη απομεμονωμένη εις την πολιτικήν της. Αλλ’ ο Αμερικανός Πρόεδρος, είπεν ο κ. Τσάμπερλαιν, αντελήφθη ότι εάν εκείνο το οποίον απεκάλεσεν εις το Σικάγον επιδημίαν της παρανομίας ήθελεν αφεθή να μεταδοθή, ουδεμία χώρα θα ήτο ασφαλής από επιθέσεως. Διακηρύττων την ανάγκην όπως ο κόσμος επανεύρη την εμπιστοσύνην ην απώλεσε και επανέλθη εις την ιερότητα των συνθηκών, ο κ. Ρούσβελτ διηρμήνευσε τας πεποιθήσεις τόσον του αγγλικού όσον και του αμερικανικού λαού, η δε πρόσκλησίς του διά κοινήν προσπάθειαν προς επικράτησιν της ειρήνης ευρίσκει την αγγλικήν Κυβέρνησιν όλως πρόθυμον να συνεργασθή μετ’ αυτού. […] [Σημ. «Φ»: Ισως δεν είναι υπερβολή να ισχυρισθεί κανείς ότι η έκβαση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είχε κριθεί για την Γερμανία, πριν καν αυτός αρχίσει…]