ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 12-X-1937

80-chronia-prin-amp-8230-12-x-1937

ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΦΡΑΝΚΟ: Λονδίνον,11. – Ο «Ημερήσιος Τηλέγραφος» αναφερόμενος εις τας υπό της Ιταλίας αποστελλομένας ενισχύσεις προς τον στρατηγόν Φράνκο παρατηρεί τα εξής: Αι κυβερνήσεις των Παρισίων και του Λονδίνου είναι λίαν ανήσυχοι εκ των πληροφοριών τας οποίας λαμβάνουν περί της σημασίας των ξένων ενισχύσεων αι οποίαι ετέθησαν προσφάτως εις την διάθεσιν του στρατηγού Φράνκο. Εκτός της αποστολής εις Μαγιόρκαν βομβαρδιστικών αεροπλάνων «Σαβόια – Μαρκέττι» [φωτογραφία] του τελευταίου τύπου, υπάρχουν ενδείξεις ότι σημαντικώταται ενισχύσεις καταφθάνουν συνεχώς εις το έδαφος της εθνικιστικής Ισπανίας.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΤΑΣ ΣΕΡΡΑΣ: Σέρραι, 11. – Ο κ. Πρόεδρος της Κυβερνήσεως [Ιωάννης Μεταξάς] ευθύς ως ετερματίσθησαν αι ασκήσεις προέβη εις τας κατωτέρω δηλώσεις: «Μένω απολύτως ικανοποιημένος […]. Διά των ασκήσεων αυτών δεν ζητούσαμεν θεαματικάς εντυπώσεις αλλ’ απλώς να σπουδάσωμεν τας λεπτομερείας της κινήσεως του εσωτερικού μηχανισμού μιας μεραρχίας μεθ’ όλων της των οργάνων εν εμπολέμω καταστάσει και τας διαφόρους περιπετείας ενός αγώνος μετωπικού […] .

ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΥΠΤΟΣ: Βερολίνον, 11. – Αγγέλλεται εκ Καΐρου ότι, κατά πληροφορίας, ο αρχηγός της [βρετανικής] στρατιωτικής αποστολής εν Αιγύπτω στρατηγός Κορν Γουώλ παρεκάλεσε τας αιγυπτιακάς αρχάς όπως «λόγω της τεταραγμένης διεθνούς καταστάσεως. επισπεύσουν την εκτέλεσιν όλων των δημοσίων έργων και ιδία σιδηροδρόμων και οδών εις την δυτικήν Αίγυπτον, ως προβλέπεται εν τη αγγλοαιγυπτιακή συνθήκη.