ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 4-I-1938

80-chronia-prin-amp-8230-4-i-1938-2225982

ΡΟΥΣΒΕΛΤ: Λονδίνον, 3.- Τηλεγραφούν εξ Ουασιγκτώνος ότι ο Πρόεδρος Ρούσβελτ, εγκαινιάζων σήμερον τας εργασίας της τακτικής κοινοβουλευτικής συνόδου, ανέγνωσε, κατά τα ειθισμένα [λόγος περί της Καταστάσεως του Εθνους], το διάγγελμά του. […] Εξετάζων την εξωτερικήν κατάστασιν, ανεφέρθη εις τα γνωστά επεισόδια [μάλλον την ένταση με την Ιαπωνία], τα οποία αποτελούν, ως είπε, σοβαράς προκλήσεις αίτινες θα ηδύναντο άλλοτε να προκαλέσουν πόλεμον. Αι Ηνωμέναι όμως Πολιτείαι –είπε– θέλουν την ειρήνην. […] «Είναι προφανές ότι ο πολιτισμός κινδυνεύει με την σημερινήν έντασιν των διεθνών σχέσεων και κάθε έθνος, το οποίον επιδιώκει την ειρήνην πρέπει να είναι αρκετά ισχυρόν διά να επιβάλη την ειρηνικήν διευθέτησιν των διαφορών επί τη βάσει των θεμελιωδών νόμων της ειρήνης. […] Αι Ηνωμέναι Πολιτείαι είναι αποφασισμέναι να σεβασθούν τα δικαιώματα των άλλων Κρατών. Αξιούν μόνον να παραμείνουν σεβαστά τα ιδικά των δικαιώματα. Διά τον λόγον αυτόν είναι υποχρεωμέναι να ενισχύσουν κατά τρόπον επαρκή τα αμυντικά των μέσα».
ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ:  […] Ο κ. Ρούσβελτ διαμαρτύρεται κατά των χαρακτηριζόντων αυτόν ως αντίπαλον του κεφαλαιοκρατικού συστήματος. Δεν είμαι –λέγει εις το διάγγελμά του– πολέμιος του συστήματος αυτού αλλά καταφέρομαι μόνον εναντίον της καταχρήσεώς του και της μονοπωλήσεως της εθνικής οικονομίας από ομάδα εγωιστών κεφαλαιούχων.