ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 5-I-1938

80-chronia-prin-amp-8230-5-i-1938-2226164

ΙΑΠΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ: Λονδίνον, 3.- Εις τους ενταύθα πολιτικούς και διπλωματικούς κύκλους προεκάλεσαν βαθυτάτην αίσθησιν αι εκ Τόκιο τηλεγραφηθείσαι πληροφορίαι των εκεί Αγγλων ανταποκριτών περί των δηλώσεων του Ιάπωνος υπουργού των Εσωτερικών και αι οποίαι ομιλούν απεριφράστως σχεδόν περί της εκδιώξεως των λευκών εκ της Απω Ανατολής. Κατά τας πληροφορίας αυτάς η πολιτική επιθεώρησις «Κάιζο» δημοσιεύει συνέντευξιν με τον ναύαρχον Σουετσούου [φωτογραφία] εν τη οποία ο Ιάπων ναύαρχος τονίζει ότι η Κίνα, η Μαντζουρία και η Ιαπωνία πρέπει να αποτελέσουν έναν πολιτικόν, οικονομικόν και ιδεολογικόν συνασπισμόν. […] «Είμαι πεπεισμένος ότι η κιτρίνη φυλή θ’ απολαύση της ευτυχίας ην επιφυλάσσει αυτή ο Ουρανός και ότι το τέλος της ηγεμονίας των Λευκών θα γίνη απαρχή εποχής δικαιοσύνης και ανθρωπισμού περί του οποίου ομιλούν συνεχώς οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί. […] Ο ζυγός των Λευκών επί των Κιτρίνων πρέπει να εκλείψη. Ως είναι ευνόητον, μία ταχεία επίτευξις της τοιαύτης απελευθερώσεως θ’ αγάγη εις γενικήν ανάφλεξιν. Αλλ’ οιαδήποτε προφυλακτικά μέτρα και αν λάβωμεν, το αποτέλεσμα θα είναι το αυτό: γενική ανάφλεξις.»
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ: Λονδίνον, 4.- Η χθεσινή αγόρευσις του Προέδρου Ρούσβελτ και ειδικώτερον ο υπαινιγμός του περί των πιθανοτήτων εξόδου των Ηνωμένων Πολιτειών εκ της σημερινής των απομονώσεως εύρον βαθείαν απήχησιν από των στηλών του βρεττανικού Τύπου, όστις σχολιάζει λίαν ευμενώς τας δηλώσεις. […] Το «Νταίηλυ Μαίηλ» ερμηνεύει τους λόγους του Αμερικανού Προέδρου ως ομολογίαν ότι η πλήρης απομόνωσις, η οποία αποτελεί από πολλού την εκ παραδόσεως πολιτικήν των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν είναι πλέον δυνατή λόγω της εξελίξεως των πραγμάτων.