ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 28.Ι.1938

Ο ΗΝΤΕΝ ΣΤΗΝ ΚΤΕ: Γενεύη, 27. – Το συμβούλιον της Κοινωνίας των Εθνών [ΚΤΕ] συνήλθεν σήμερον το απόγευμα. Μόνον η έδρα του Ιταλού αντιπροσώπου έμενε κενή. Ωμίλησεν ο υπουργός των Εξωτερικών της Αγγλίας κ. Αντονυ Ηντεν ειπών τα εξής: «Η Κυβέρνησις της Α. Μ. [Αυτού Μεγαλειότητος] πιστεύει ότι δεν είναι άκαιρον να διαδηλώση και πάλιν την πίστιν της προς τους σκοπούς και τα ιδεώδη εκ των οποίων διαπνέεται η ΚΤΕ. Φρονεί ότι η αληθής ειρήνη, η πρόοδος και η ευημερία του Κόσμου εξαρτώνται εκ της συνεργασίας όλων των εθνών επί τη βάσει οιουδήποτε συστήματος εμπνεομένου από τας ιδίας αρχάς εξ ων εμφορείται η Κοινωνία. […] Εις τας παρούσας δυσχερείς στιγμάς ουσιώδες αποβαίνει να διαφυλαχθή ό,τι υφίσταται ακόμη. [Σημ. «Φ»: Η ΚΤΕ είχε εισέλθει ήδη σε φάση αποδυνάμωσης. Διαλύθηκε τυπικά μετά τον Πόλεμο, το 1946].

ΗΠΑ ΚΑΙ ΙΑΠΩΝΙΑ: Λονδίνον, 27. – Η δημοσιευθείσα σήμερον αμερικανική διακοίνωσις [προς την Ιαπωνίαν], η οποία επεδόθη τη 17ην Ιανουαρίου, είναι εξ ίσου έντονος προς την διακοίνωσιν, την οποίαν απηύθυνεν η Κυβέρνησις της Βασιγκτώνος διά την βύθισιν [στην Κίνα υπό των Ιαπώνων της αμερικανικής] κανονιοφόρου “Πανάυ”. Δηλούται ότι τα μέτρα, τα οποία έλαβε η ιαπωνική κυβέρνησις μέχρι τούδε διά την προστασίαν των αμερικανικών συμφερόντων φαίνεται ότι δεν είναι επαρκή διά να εξασφαλίσουν εις το μέλλον τους Αμερικανούς υπηκόους ότι αι περιουσίαι των εν Κίνα δεν διατρέχουν κίνδυνον από τας ενόπλους ιαπωνικάς δυνάμεις.

H ΕΣΗΕΑ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΣΑ: Ο πρόεδρος της «Ενώσεως των Συντακτών» κ. Ζαρίφης απέστειλε προς τον υφυπουργόν Τύπου και Τουρισμού κ. Νικολούδην την κάτωθι επιστολήν: «Αξιότιμε κ. Υπουργέ, Το συμβούλιον της “Ενώσεως Συντακτών” επιθυμεί να παρακαλέση Υμάς, όπως ευαρεστούμενοι ορίσητε εις αυτό ημέραν και ώραν ακροάσεως, ίνα, διερμηνεύον την γνώμην ολοκλήρου της συνελεύσεως, λάβη την τιμήν να εκφράση προς Υμάς τας θερμοτάτας του ευχαριστίας διά την όντως στοργικήν μέριμνάν Σας υπέρ των επαγγελματιών δημοσιογράφων κατά την σύνταξιν και έγκρισιν του νέου νόμου περί Τύπου και δημοσιογραφικών οργανώσεων […]».