ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 2-II-1938

ΤΟΡΠΙΛΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ «SS ENDYMION»: Λονδίνον, 1.- Ζωηροτάτη συγκίνησις επικρατεί μεταξύ της κοινής γνώμης εξ αφορμής του τορπιλλισμού, πλησίον της Καρθαγένης, του αγγλικού φορτηγού «Ενδυμίων», παρά υποβρυχίου αγνώστου εθνικότητος. Κατά την απογευματινήν συνεδρίασιν της Βουλής, συνεζητήθη σχετική επερώτησις του κ. Ατλυ προς τον πρώτον λόρδον του Ναυαρχείου κ. Νταφ Κούπερμ όστις απαντών εβεβαίωσεν ότι […] δέκα εκ των επιβατών του εν οις και μία γυνή επνίγησαν. Το ζήτημα τούτο έτυχε της αμέσου μερίμνης της Κυβερνήσεως, η δε φρούρησις και επαγρύπνησις επί των θαλασσίων συγκοινωνιών θα διπλασιασθή. […] Παρετηρήθη, προσέτι, ότι ο Στρατηγός Φράνκο, εφ’ όσον δεν τω έχουν αναγνωρισθή δικαιώματα εμπολέμου, δεν έχει ούτε το δικαίωμα του αποκλεισμού των ισπανικών παραλίων, πολύ δε περισσότερον του τορπιλλισμού ξένων πλοίων. [Σημ. «Φ»: Αργότερα, η ενέργεια αποδόθηκε στο φρανκικό υποβρύχιο «Χενεράλ Σανχούρχο», φωτογραφία.] Εγνώσθη εξ άλλου ότι ο κ. Ηντεν εκάλεσε τους αντιπροσώπους των κυριωτέρων κρατών των υπογραψάντων τας συμφωνίας της Νυόν όπως συσκεφθούν επί των ληπτέων μέτρων.

ΜΕΤΑΞΙΚΟΣ ΣΤΑΧΑΝΟΒΙΣΜΟΣ: Υπό του διοικητικού συμβουλίου της Εργατικής Εστίας κατηρτίσθη πίναξ των εργοστασίων, εις τα οποία θα εφαρμοσθή ο νόμος «περί Εργατικής Αμίλλης». […].

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΕΣΗΕΑ ΚΑΙ ΕΣΗΜΕΘ: Το Διοικητικόν Συμβούλιον της «Ενώσεως Συντακτών Αθηνών», με επικεφαλής τον κ. Ζαρίφην, επεσκέφθη χθες τον υφυπουργόν Εργασίας κ. Δημητράτον τον οποίον ηυχαρίστησε θερμώς εκ μέρους του δημοσιογραφικού κόσμου διά το ενδιαφέρον το οποίον επέδειξεν υπέρ των επαγγελματιών δημοσιογράφων. […] Τα μέλη της «Ενώσεως Συντακτών Θεσσαλονίκης» ηυχαρίστησαν τον υφυπουργόν Τύπου και Τουρισμού κ. Νικολούδην. […].