ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 16-II-1938

Η ΑΥΣΤΡΙΑ ΠΡΟ ΤΟΥ ΑΝΣΛΟΥΣ: Παρίσιοι, 15.- Επείγοντα τηλεγραφήματα εκ Βιέννης αγγέλλουν ότι κατόπιν των σημερινών συσκέψεων του Πατριωτικού Μετώπου και του Υπουργικού Συμβουλίου, εγνώσθη ότι επέρχονται εις την σύνθεσιν της Κυβερνήσεως αι κάτωθι μεταβολαί. Ο κ. Ινκαρτ, αντιπρόσωπος των Αυστριακών Εθνικοσοσιαλιστών, αναλαμβάνει το Υπουργείον των Εσωτερικών […]. Κυβερνητικοί κύκλοι βεβαιούν ότι η αυστρογερμανική συμφωνία δεν προβλέπει μόνον την υπουργοποίησιν του κ. Ινκαρτ αλλά και την τακτικήν παράδοσιν χάλυβος εις την Γερμανίαν εις αντάλλαγμα του οποίου ο Χίτλερ θα αναγνωρίση εις την αγόρευσίν του της 20ής τρέχ. την αυτοτελή οντότητα της Αυστρίας. Ο διορισμός του κ. Σέις Ινκαρτ ως υπουργού κρίνεται γενικώς ως σημαντικόν βήμα προς την ένωσιν Αυστρίας και Γερμανίας, πράγμα εις το οποίον θα αντιδράση το αγγλικόν διάβημα και δι’ ου θα παρασχεθή εις την Βιέννην η εντύπωσις πραγματικής αγγλικής υποστηρίξεως. […]

ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΜΟΥΣΣΟΛΙΝΙ: Εις τους διπλωματικούς παρατηρητάς προεκάλεσε βαθείαν εντύπωσιν το γεγονός ότι ο κ. Μουσσολίνι δεν ηδυνήθη να αντιδράση εις τα πρώτα βήματα προς εθνικοσοσιαλιστικοποίησιν της Αυστρίας, πράγμα το οποίον μαρτυρεί σχετικήν αδράνειαν της Ιταλίας εξηγουμένην διαφοροτρόπως. [Σημ. «Φ»: Η ενσωμάτωση της Αυστρίας ανέτρεψε εις βάρος της Ιταλίας τα γεωπολιτικά δεδομένα στην περιοχή.]

ΙΣΠΑΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ: Λονδίνον, 15.- Κατά τα εξ Ισπανίας τηλεγραφήματα από εβδομάδος περίπου, σκληρός αγών διεξάγεται εις το μέτωπον της Εστρεμαδούρα. Τα εθνικά στρατεύματα [φρανκικοί] διά σειράς επιθετικών επιχειρήσεων, ως αναφέρει το ανακοινωθέν του στρατηγείου των, κατέλαβον υψώματα εις τον τομέα της Σερένα και αλλού. Εξαιρετικήν σημασίαν έχει η κατάληψις του αυχένος Θαλαμέα.