ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 22-II-1938

Ο ΧΙΤΛΕΡ ΑΠΕΙΛΕΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ: Βερολίνον, 21. – Ομιλών εις το Ράιχσταγκ ο καγκελλάριος Χίτλερ ετόνισεν μεταξύ άλλων: Μίαν διαβεβαίωσιν θα ήθελα να δώσω εις τον γερμανικόν λαόν, ως ηγέτης αυτού, ότι όσον και αν επιθυμώμεν την ειρήνην αποδίδομεν μεγάλην αξίαν εις την τιμήν και τα απαράγραπτα δίκαια του λαού μας. Αν ποτέ διεθνής πρόκλησις ή κακεντρέχεια ήθελε πειραθή να καταστρέψη την ειρήνην του Ράιχ, χάλυψ και σίδηρος θα προστατεύσουν τον γερμανικόν λαόν και τον γερμανικόν οίκον και ο κόσμος θα ίδη αστραπιαίως ότι το Ράιχ, ο λαός, το κόμμα και αι ένοπλοι δυνάμεις εμψυχούνται από το αυτό πνεύμα και την αυτήν θέλησιν. Εν συνεχεία ομιλών επί του αποικιακού ζητήματος είπεν ότι αι γερμανικαί αποικιακαί αξιώσεις δεν δύνανται να παζαρευθούν με πιστώσεις. […] Η Γερμανία επιθυμεί να διατηρή καλάς σχέσεις με όσον το δυνατόν περισσότερα κράτη. Μόνο με εν κράτος δεν έχει στενάς σχέσεις το Ράιχ, με τη Σοβιετικήν Ρωσσίαν. Εν τω Μπολσεβικισμώ η Γερμανία διαβλέπει ενσάρκωσιν του ενστίκτου της ανθρωπίνης αποσυνθέσεως.

ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Λονδίνον, 21. – Η παραίτησις του υπουργού Εξωτερικών κ. Ηντεν αποτελεί το μοναδικόν θέμα το οποίον απασχολεί τους πολιτικούς και διπλωματικούς κύκλους και την κοινήν αγγλικήν γνώμην. «Η διαφωνία -γράφουν οι “Τάιμς”- μεταξύ του πρωθυπουργού κ. Τσάμπερλαιν και του κ. Ηντεν χρονολογείται από μηνών και περιεστρέφετο όπως και σήμερον επί των μεθόδων αίτινες θα έδει να χρησιμοποιώνται διά την αποκατάστασιν καλών σχέσεων μεταξύ της αγγλικής Κυβερνήσεως και των Κυβερνήσεων Γερμανίας και Ιταλίας. [Σημ. «Φ»: Ο Τσάμπερλαιν ήταν υπέρ της πολιτικής της ανεκτικότητας έναντι του Αξονος, πολιτική η οποία ανετράπη τον Μάιο του 1940, χάρις στην αποφασιστικότητα του Τσώρτσιλ].