ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 25.ΙΙΙ.1938

ΠΡΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ: Ο υφυπουργός της Συγκοινωνίας κ. Νικολόπουλος δεχθείς χθες τους δημοσιογράφους ανεκοίνωσεν ότι σήμερον την 10.30 μ.μ. ακριβώς θα γίνη υπό του Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθηνών η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή με μήκος κύματος 199,2 (661 χιλιόκυκλοι). Κατά την πρώτην ταύτην ραδιοφωνικήν εκπομπήν θα μεταδοθή αποκλειστικώς ο λόγος της Α. Μ. του Βασιλέως [Γεωργίου Β΄]. Σημειωτέον ότι ο Ραδιοφωνικός Σταθμός από της 10ης μ.μ. της σήμερον θα δίδη εξακολουθητικώς το προσωρινόν σήμα διά μετρονόμου, ανά τρία δε λεπτά της ώρας θα εκπέμπη ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Αθηνών ίνα οι ακροαταί κανονίσουν εγκαίρως τα ραδιόφωνά των. Η κανονική λειτουργία του Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθηνών θα αρχίση την 19ην Απριλίου.

Γ.Α.Β. ΠΕΡΙ ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΛΑΧΟΥ: Ο Γεώργιος Αγγέλου Βλάχος σκιαγραφεί τον πατέρα του Αγγελο Βλάχο με την συμπλήρωση εκατονταετίας από της γεννήσεώς του.

ΜΝΗΜΗ ΣΥΚΟΥΤΡΗ: Την προσεχή Τρίτην [29 Μαρτίου 1938] θα γίνη εις την αίθουσαν του «Παρνασσού» το φιλολογικόν μνημόσυνον του Ιωάννου Συκουτρή. Θα ομιλήσουν οι καθηγηταί του Πανεπιστημίου κ.κ. Σ. Κουγέας, Σ. Μπαλάνος και Κ. Τσάτσος. Εκ μέρους των μαθητών του Ι. Συκουτρή θα ομιλήση ο κ. Νάσος Δετζώρτζης.

Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Αι περυσιναί ομιλίαι του κ. Μ. Τριανταφυλλίδη επί του θέματος: «Σταθμοί της γλωσσικής μας ιστορίας» θα συνεχισθούν και εφέτος. Αι ομιλίαι θα γίνουν εις το θέατρον «Κοτοπούλη» την 8ην και 13ην Απριλίου.

ΠΕΡΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΑΛΛΗ: Αύριον θα ομιλήση εις την αίθουσαν του «Παρνασσού» η κα Βαρβάρα Θεοδωροπούλου Λιβαδά – Ανεμώνα, με θέμα: «Η ζωή και το έργον της Aγγελικής Πάλλη».

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΤΗΣ POWER: Τα πέντε νέα λεωφορεία της Πάουερ εξετέλεσαν χθες δοκιμάς εις την οδόν Πατησίων.