ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 31-III-1938

ΚΟΜΠΑΣΜΟΙ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ: Ρώμη, 30. – Ο κ. Μουσσολίνι εξεφώνησε σήμερον εις την γερουσίαν τον προαναγγελθέντα λόγον του αφιερωθέντα σχεδόν αποκλειστικώς εις τας ενόπλους δυνάμεις της χώρας. [Μεταξύ άλλων είπε:] «Η Ιταλία έχει τα φυσικά της σύνορα εις τας Αλπεις αι οποίαι καθίστανται αδιάβατοι όταν κλεισθούν τα ολίγα σημεία των διαβάσεων. Καλούσα υπό τα όπλα τους πολίτας της η Ιταλία δύναται να κινητοποιήση οκτώ εκατομμύρια. Επομένως δύναται να παρατάξη εις την πρώτην γραμμήν τέσσαρα έως πέντε εκατομμύρια μαχητών. [Σημ. «Φ»: Είναι προφανές ότι η αναφορά στις Αλπεις έχει σκοπό να διασκεδάσει τις ανησυχίες των Ιταλών τις οποίες προκάλεσε η ενσωμάτωση της Αυστρίας στη Γερμανία με την οποία όχι μόνον η Ιταλία απέκτησε κοινά σύνορα αλλά ήρθαν πιο κοντά οι βάσεις εκκινήσεως της γερμανικής αεροπορίας].

«ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΤΡΟΤΣΚΙ: Λονδίνον, 30. – Τα αγγλικά φύλλα δημοσιεύουν τηλεγραφήματα από την Πόλιν του Μεξικού κατά τα οποία όλα τα μέλη της οικογενείας και της ακολουθίας του Τρότσκυ οπλοφορούν. Τούτο αποτελεί μέρος των νέων προφυλακτικών μέτρων που λαμβάνει η μεξικανική κυβέρνησις. Το εξωτερικόν της κατοικίας όπου μένει ο Τρότσκυ είναι όλην την νύκτα φωταγωγημένον. Οι περίεργοι απομακρύνονται. Μόνον όσοι είναι γνωστοί της οικογενείας επιτρέπεται να πλησιάσουν. Ακόμη και κλάδοι δένδρων οι οποίοι έγερναν πάνω από το σπίτι απεκόπησαν. Η μεξικανική αστυνομία έχει πληροφορίας, ότι πράκτορες της Γκεπεού έχουν λάβει διαταγάς να δολοφονήσουν τον Τρότσκυ. [Σημ. «Φ»: Τούτο συνέβη στις 20 Αυγούστου 1940].

ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΔΙΑΔΟΧΩ: Η ΑΒΥ ο Διάδοχος [Παύλος] εδέχθη εις το εν Ψυχικώ Ανάκτορον εις ακρόασιν τον κ. Αντώνιον Μπενάκην.