ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 8.IV.1938 (Κ)

Η ΓΑΛΛΙΑ ΑΣΘΕΝΗΣ ΕΝΟΨΕΙ ΠΟΛΕΜΟΥ: Παρίσιοι, 7.- Η πρωτεύουσα διήλθε χθες ταραχώδεις νυκτερινάς ώρας. Οι σοσιαλισταί, παρά την απαγόρευσιν των αρχών, συνεκρότησαν πολυπληθή διαδήλωσιν η οποία κατηυθύνθη προ των πυλών της Γερουσίας συνεδριαζούσης υπό την φρούρησιν ισχυρών στρατιωτικών τμημάτων εν στολή εκστρατείας και ισχυράς αστυνομικής δυνάμεως. Οι αστυνομικοί ηναγκάσθησαν να ενεργήσουν επανειλημμένας επιθέσεις κατά του πλήθους όπως διαλύσουν τας συγκεντρώσεις διαδηλωτών. Εν τω μεταξύ, ισχυραί αστυνομικαί δυνάμεις κατηυθύνθησαν προς τας οδούς τας αγούσας εκ των προαστείων προς την πρωτεύουσαν, διότι κρατούν φόβοι ότι θα συγκροτηθούν κομμουνιστικαί διαδηλώσεις εις τα προάστεια και ότι οι διαδηλωταί θ’ αποπειραθούν να βαδίσουν προς το κέντρον της πόλεως. Ηδη διενεμήθησαν έντυποι προκηρύξεις δι’ ων καλείται ο λαός να συγκροτήση διαδηλώσεις εναντίον της Γερουσίας. Ούτω η σοσιαλιστική ομοσπονδία του Σηκουάνα ετοιχοκόλλησεν εις τας οδούς των Παρισίων την εξής προκήρυξιν: «Πρέπει να τελειώνωμεν. Μια δραξ γερόντων [γερουσιαστών] με ψυχράν καρδίαν, εγκατεστημένη εις την γερουσιαστικήν Βαστίλλην της προς προάσπισιν διακοσίων οικογενειών, αντιτίθεται συστηματικώς από δεκαοκτώ μηνών εις την θέλησιν του λαού […]. Οι σοσιαλισταί, οι κομμουνισταί, οι αναρχικοί και οι δημοκρατικοί πάντες ας συγκεντρωθώμεν προ της Γερουσίας απόψε περί ώραν 18.30΄. » […] Περί τας πρώτας εσπερινάς ώρας οι διαδηλωταί διελύθησαν εν σχετική ηρεμία. Ουδεμία σύλληψις ενηργήθη. [Σημ. «Φ»: 18 μήνες αργότερα, η Γαλλία εισήρχετο στον Πόλεμο…]

ΙΣΠΑΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ: Παρίσιοι, 7.- Αγγέλλεται εκ Σαραγόσσης ότι τα εθνικιστικά [φρανκικά] στρατεύματα κατέλαβον εις το μέτωπον της Καταλωνίας την Τρεμπ όπου το κέντρον της ηλεκτροπαραγωγής της Βαρκελώνης.

ΣΤΟ… ΝΤΑΧΑΟΥ: Λονδίνον, 7.- Αγγέλλεται εκ Βιέννης ότι όλοι οι εκεί πολιτικοί υπόδικοι μετηνέχθησαν εις το πλησίον του Μονάχου στρατόπεδον κατασκηνώσεως (sic) Νατσάου επί τω λόγω ότι δεν υπάρχει κατάλληλον στρατόπεδον εν Αυστρία και διότι δεν είναι επιθυμητή η παρουσία των εν Βιέννη.

JULES ROMAIN: Η χθεσινή ομιλία του κ. Ζyλ Ρομαίν εις την αίθουσαν του Εμπορικού Επιμελητηρίου παρουσίασε ιδιαίτερον ενδιαφέρον διά τον εν γένει θεατρικόν μας κόσμον. Ο διαπρεπής Γάλλος συγγραφεύς ωμίλησεν ως πρόεδρος της «Διεθνούς Ενώσεως Θεάτρου» περί αυτής εις τους Ελληνας συναδέλφους του.