ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 15.ΙV.1938

Η ΓΑΛΛΙΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙ ΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ: Ρώμη, 14.- Το Πρακτορείον Στέφανι μεταδίδει τας εξής πληροφορίας τας οποίας έχει εκ Παρισίων: Εις άρθρα των, δημοσιευθέντα εις τας εφημερίδας, διάφοροι πολιτικαί προσωπικότητες υπεστήριξαν τας τελευταίας αυτάς ημέρας μίαν νέαν «θέσιν» καθ’ ην η Γαλλία δεν δεσμεύεται με την Τσεχοσλοβακίαν ειμή διά συνθηκών, αι οποίαι δύνανται να θεωρηθούν αυτόχρημα εκπεσούσαι. Επί του θέματος τούτου επενέρχεται και σήμερον ο κ. Λωζάν, επικαλούμενος την νομικήν άποψιν, την οποίαν ανέπτυξεν ο διάσημος νομομαθής κ. Ζοζέφ Μπαρτελεμύ εις τον «Χρόνον». […] Από νομικής απόψεως, δεδομένου ότι το Σύμφωνον του Λοκάρνο είναι νεκρόν και το παρακολούθημά του είναι επίσης νεκρόν. Είναι δυνατόν να ζητήται από τους Γάλλους να θυσιασθούν εις έναν πόλεμον χάριν της Τσεχοσλοβακίας, όταν η υπογραφή της Γαλλίας έχη τεθή κάτω από εν Σύμφωνον, το οποίον κατά τα τρία τέταρτα εσχίσθη υπό των γεγονότων και κατ’ ακολουθίαν εξέπεσε; [Σημ. «Φ»: Ο Ζοζέφ Μπαρτελεμύ επέλεξε την συνεργασία με τον Πεταίν στο καθεστώς του οποίου ανέλαβε υπουργός Δικαιοσύνης καταρτίζοντας ένα τερατώδες Σύνταγμα. Πέθανε στη φυλακή το 1945.]

ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΦΥΡΕΡ: Βερολίνον, 14.- Ο «Εικονογραφημένος Παρατηρητής» δημοσιεύει φωτογραφίαν του Χίτλερ με την επιγραφήν «Ο Φύρερ των Γερμανών». Πιστεύεται ότι ο νέος ούτος τίτλος θα απονεμηθή εις τον Χίτλερ κατά την προσεχή σύνοδον του Ράιχσταγκ.

WILLIAM TEMPLE: Αφίκετο χθες ενταύθα διά του Σεμπλόν, προερχόμενος εκ Παρισίων, ο επίσκοπος της Υόρκης Δόκτωρ Τεμπλ, εις των μεγαλυτέρων βαθμούχων της Αγγλικανικής Εκκλησίας. [Σημ. «Φ»: Ο William Temple,υπήρξε επιφανής προσωπικότητα.]

ΦΙΟΝΤΟΡ ΙΒΑΝΟΒΙΤΣ ΣΑΛΙΑΠΙΝ: Παρίσιοι, 14.- Η κηδεία του Σαλιάπιν θα τελεσθή την 18ην τρεχ. Εις Μπατινιόλ, αφού ψαλή η σχετική νεκρώσιμος δέησις εις την ρωσσικήν εκκλησίαν.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ: Σήμερον εις την αίθουσαν της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών δίδεται η αναγγελθείσα πρώτη παράστασις της Νέας Δραματικής Σχολήν με τον «Υπηρέτη δύο αφεντάδων» του Γκολντόνι. Το έργον αναβιβάζεται με κάθε επιμέλειαν, κατά σκηνοθεσίαν του κ. Σωκρ. Καραντινού και με σκηνογραφίας κοστούμια του ζωγράφου κ. Σπ. Βασιλείου. Διά την παράστασιν αυτήν θα χρησιμοποιηθή η επί τούτω εκπονηθείσα μετάφρασις του κ. Γ. Σπαταλά.