ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 13.V.1938

ΣΟΥΔΗΤΙΚΟΝ: Ο Αγγλος πρεσβευτής κ. Νέβιλ Χέντερσον συνωμίλησε χθες το απόγευμα επί μίαν ώραν μετά του φον Ρίμπεντροπ. Πιστεύεται ότι η συνομιλία περιεστράφη επί του ζητήματος των Σουδητών της Τσεχοσλοβακίας. Κατά τας υπαρχούσας πληροφορίας, ο Αγγλος πρεσβευτής επανέλαβε τας απόψεις τας οποίας υπεστήριξε και κατά την προηγουμένην επίσκεψίν του εις το γερμανικόν υπουργείον των Εξωτερικών, την 7ην τρέχοντος, οπότε ο κ. Ρίμπεντροπ ευρίσκετο εις Ιταλίαν. Η κρατούσα γνώμη είναι ότι η Κυβέρνησις του Pάιχ είναι έτοιμη ν’ αποδεχθή λύσιν του προβλήματος των Σουδητών ικανοποιούσαν τας κυριωτέρας των αξιώσεων αυτών. […] Ο Αγγλος πρεσβευτής εξέθεσε την σπουδαιότητα ην αποδίδει η αγγλική Κυβέρνησις εις τας γερμανο-τσεχοσλοβακικάς σχέσεις. Υπεμνήσθη ταυτοχρόνως ότι η χαλάρωσις της ευρωπαϊκής ηπειρωτικής εντάσεως θα επέτρεπε την εξέτασιν των γερμανικών αποικιακών αξιώσεων. Η γερμανική Κυβέρνησις κατέστησεν ήδη γνωστήν την άποψίν της καθ’ ην η περαιτέρω εξέλιξις του ζητήματος εξαρτάται αποκλειστικώς από την Κυβέρνησιν της Πράγας, από το αν δηλαδή και μέχρι ποίου σημείου θα πραγματοποιήση τα εξαγγελθέντα περί αναγνωρίσεως των δικαιωμάτων των μειονοτήτων.

Ο ΑΝΑΞ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ: Φλώρινα, 12.- Η Καστοριά προέπεμψε την Α. Μ. τον Βασιλέα [Γεώργιον Β΄] με ενθουσιασμόν ανάλογον προς τον εκδηλωθέντα κατά την υποδοχήν αυτού. Οι Καστοριείς κατά το πλείστον διήλθον την νύκτα διασκεδάζοντες και χορεύοντες εις εκδήλωσιν του ενθουσιασμού των διά την επίσκεψιν του Ανακτος.

ΕΠΙΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ: Προς τον κ. Πρόεδρον της Κυβερνήσεως. Πατάξατε αμειλίκτως τους συλληφθέντας εχθρούς της πατρίδος, θρησκείας και οικογενείας, θρασείς κομμουνιστάς. Παραμερίσατε κάθε επιείκειαν. Ο λαός μαζί σας. Πρόεδρος Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Σπάρτης […].

ΠΕΡΙ ΛΕΟΠΑΡΔΙ: Εις το Ιταλικόν Ινστιτούτον Ανωτέρων Σπουδών εδόθη χθες την εσπέραν η προαναγγελθείσα διάλεξις του καθηγητού κ. Πομπόνιο Μπιλιάνι επί του θέματος «Η νεότης εις την ποίησιν του Λεοπάρδι».

ΛΙΝΟΣ ΚΑΡΖΗΣ: Ο ραδιοφωνικός σταθμός του Μπάρι θα εκπέμψη την προσεχή Δευτέραν [16 Μαΐου 1938] ομιλίαν του σκηνοθέτου των «Φοινισσών» κ. Λίνου Καρζή, σχετικώς με την παράστασιν της τραγωδίας του Ευριπίδου η οποία θα αναβιβασθή εις το Ωδείον Ηρώδου του Αττικού την 27ην Μαΐου.