Ο Φιλίστωρ

Ο Φιλίστωρ

RSS

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡO

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

80 χρoνια πριν... 20-3-1939

20s1mr

ΟΜΗΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ: Η «Καθημερινή» [...] με ιδιαιτέραν χαράν προσφέρει σήμερον εις τους αναγνώστας της κεφάλαια από τας ομηρικάς μελέτας του διαπρεπούς αρχαιολόγου Γουλιέλμου Δάιρπφελδ, εκείνα ακριβώς τα οποία απετέλεσαν το αντικείμενον της προς τους λοιπούς αντιφρονούντας επιστήμονας [της Πρωσσικής Ακαδημίας των Επιστημών] διαμάχης.